Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Przybij piątkę nauce - Zgłoś się po certyfikat

Dane nauczyciela
(To pytanie jest wymagane)
Imię
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko
(To pytanie jest wymagane)
Adres e-mail
(To pytanie jest wymagane)
Nazwa szkoły
(To pytanie jest wymagane)
Adres Szkoły (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość)
(To pytanie jest wymagane)
Nazwa realizowanego przedmiotu (przedmiotów)
Zaświadczenia dla Uczniów
Dane uczniów
(To pytanie jest wymagane)
Imiona i nazwiska uczniów (prosimy o podanie każdego ucznia w osobnym wersie)
RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (dalej „WSIiZ”). 
2)    We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: iod@wsiz.rzeszow.pl.
3)    W przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie przez WSIiZ danych osobowych:
a)    dane te będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przygotowania i wysłania zaświadczeń potwierdzających udział w akcji „Przybij piątkę nauce” na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
b)    ze względu na ewentualne skargi, zażalenia oraz roszczenia dane te będą przechowywane przez 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało zrealizowane wydarzenie. 
4)    W przypadku osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji na temat innych wydarzeń otwartych, inicjatyw/akcji skierowanych do nauczycieli i uczniów szkół, dane osobowe będą:
a)    przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
b)    przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
5)    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym zewnętrznym podmiotom.
6)    Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej. 
7)    Pani/Pana dane nie będą nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).
8)    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

(To pytanie jest wymagane)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ