Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Konferencja naukowa pt. „Cyberprzestrzeń” – zagrożenia i szanse w wychowaniu i edukacji

TERMIN:
29 listopada 2019 r. (piątek), godz.

MIEJSCE:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ul. Sucharskiego 2 / Klub Akademicki IQ / IQ Club

ORGANIZATORZY:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Stowarzyszenie Akademia Innowacji Społecznych
Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego
(To pytanie jest wymagane)
Płeć
(To pytanie jest wymagane)
Imię
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko
(To pytanie jest wymagane)
Adres e-mail
(To pytanie jest wymagane)
Instytucja / Firma

Potwierdzenie udziału zostanie przesłane na wskazany adres e-mail po akceptacji zgłoszenia przez Administratora.


Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (dalej „WSIiZ”).

2. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: iod@wsiz.rzeszow.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konferencji naukowej pt. „Cyberprzestrzeń” – zagrożenia i szanse w wychowaniu i edukacji, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom – współorganizatorom konferencji.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. W przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie przez WSIiZ danych osobowych:

a) dane te będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji w/w wydarzenia na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO

b) ze względu na ewentualne skargi, zażalenia oraz roszczenia dane te będą przechowywane przez 3 lata od zakończenia wydarzenia.

8. W przypadku osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji na temat innych wydarzeń otwartych, dane osobowe będą:

a) przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

b) przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

(To pytanie jest wymagane)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ